Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Mermer Finance, hierna te noemen Opdrachtnemer.

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

2. Opdrachtnemer: het kantoor dat de opdracht heeft aanvaard;

3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in elk geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;

4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdracht nemer ter beschikking gestelde goederen en gegevens, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door Opdrachtnemer worden aangegaan.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts geldig indien ze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdracht gever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Gegevens Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden alle bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, alsmede alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdrachtrelevant is, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichting heeft voldaan.

4. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 15, aan deze geretourneerd.

5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende schade van de Opdrachtnemer, de door hem gemaakte extra kosten en diens extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikkingstellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 4 Uitvoering opdracht

1. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen.

2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

3. Opdrachtnemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden, te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde, indien dit naar het oordeel van de Opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een adequate uitvoering van de opdracht. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zal de Opdrachtnemer met de Opdrachtgever over het inschakelen van derden van tevoren overleg plegen.

4. De Opdrachtnemer zal bij de keuze van in te schakelen derden de nodige zorg betrachten, maar is voor eventuele fouten van derden niet aansprakelijk.

5. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden voortvloeien uit de onder artikel 4 lid 5 bedoelde omstandigheden.

6. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet van hem wordt geëist. De Opdrachtgever respecteert de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet-en (beroeps) regelgeving.

Artikel 5 Geheimhouding en exclusiviteit

1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle van Opdrachtgever verkregen bescheiden en informatie van vertrouwelijke aard, tenzij de Opdrachtnemer op grond van toepasselijke wetgeving een informatieplicht heeft.

2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een, civiele-of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3. Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten c.q. behoudt zich alle rechten voor die voortvloeien uit zijn werkzaamheden en die waarvan hij tijdens zijn werkzaamheden gebruik maakt maar niet beperkt tot auteursrechten.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

Artikel 7 Overmacht

1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 8 Honorarium

1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

2. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

3. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.

4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdrachtgeheel is uitgevoerd, honoraria en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

5. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever en Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9 Betaling

1. Betaling door Opdrachtgever van de aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat de Opdrachtgeverrecht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van de Opdrachtnemer.

2. Indien de Opdrachtgever niet binnen dein het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke rente (ex artikel 6:119 of indien toepasselijk 119a van het Burgerlijk Wetboek)in rekening te brengen.

3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de onder het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, eventueel vermeerderd met de kosten en rente als bedoeld in de leden 2 en 3.5.Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10 Reclames

1. Een gebrek in de prestatie en/of het factuurbedrag dient schriftelijk zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever protesteert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek in de prestatie en/of het factuurbedrag indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2. Een protest als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

3. Indien niet tijdig wordt geprotesteerd, verliest Opdrachtgever alle rechten en bevoegdheden die hem op grond van de gebrekkigheid ten dienste stonden.

4. In geval van een terecht uitgebrachte protest heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdrachttegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 11 Leveringstermijn

1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of bescheiden ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

3. De overeenkomst kan –tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is –door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de grootste zorgvuldigheid in acht nemen. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever die ontstaat doordat de Opdrachtgever de Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie heeft verstrekt.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.

3. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is

doordat de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie heeft verstrekt.

4. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de Opdrachtnemer die hem kan worden toegerekend, is elke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste eenmaal het bedrag van het honorarium dat voor de desbetreffende opdracht aan Opdrachtgever is gefactureerd. Indien geen sprake is van een specifieke opdracht(er is bijvoorbeeld een doorlopende opdracht), dan is elke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste eenmaal het bedrag van het honorarium dat over het laatste jaar voorafgaande aan de fout aan de Opdrachtgever is gefactureerd.

5. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

6. Opdrachtnemerheeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken.

7. Opdrachtgeveris gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.

8. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

Artikel 13 Opzegging

  1. Opdrachtgeveren Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het honorarium verschuldigd naar mate door Opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgeverzijn verricht

2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezittingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden.

4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerkring als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

Artikel 14 Opschortingsrecht

1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgevervolledig zijn voldaan.

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 15 Elektronische communicatie

1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder –maar niet beperkt tot –schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

Artikel 16 Toepasselijkheid recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.2.Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

Artikel 17 Reparatieclausule nietigheden

1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/ overeenkomst geheel of ten dele nietig en/ of niet gelding en/ of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/ overeenkomst.

2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/ overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling –vooreerst –automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.3.Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.